Quy định về dạy và học tại Trường đại học TDTT BN

QUY ĐỊNH VỀ DẠY VÀ HỌC TẠI
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO I

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58  /2008/ĐHI-ĐT ngày15  tháng 02  năm 2008

của Hiệu trường trường ĐH TDTT I )

 

Chương I: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ÐÀO TẠO

Ðiều 1: Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành được xây dựng trên cơ sở Chương trình khung do Bộ GD & ĐT quy định và điều kiện cụ thể của Nhà trường. Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành do khoa phụ trách. Hội đồng khoa học giáo dục Trường xem xét, tư vấn; Hiệu trưởng phê duyệt chương trình đào tạo.

 Ðiều 2: Kế hoạch đào tạo

Căn cứ vào Chương trình đào tạo, Phòng Ðào tạo chủ trì việc lập kế hoạch đào tạo cho cả khoá học và kế hoạch đào tạo năm học. Hội nghị xây dựng kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường được tổ chức vào trung tuần tháng 5 của năm học trước. Kế hoạch đào tạo năm học được Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo cho các đơn vị vào cuối tháng 5 của năm học đó.

Kế hoạch đào tạo của trường ĐH TDTT I được xây dựng theo hướng tăng cường hình thức tự học tập, tự đào tạo, nghiên cứu cho sinh viên theo tỷ trọng 30% đối với học phần thực hành; 20% đối với học phần lý luận.

Căn cứ kế hoạch đào tạo khoá học, Phòng Ðào tạo phối hợp với các Khoa, các Bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập từng học kỳ đối với hệ chính quy hoặc từng đợt tập trung đối với hệ vừa làm vừa học (gọi chung là kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ). Kế hoạch giảng dạy học kỳ của nhà trường được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phê duyệt, được gửi về Khoa và Bộ môn chậm nhất là một tháng trước khi kết thúc học kỳ cũ.

Thời khoá biểu học kỳ đối với hệ chính quy hoặc đợt tập trung đối với hệ vừa làm vừa học được Phòng Ðào tạo, khoa TC - SĐH lập và gửi cho các khoa, Bộ môn, lớp học, cơ sở đào tạo tại địa phương chậm nhất là hai tuần lễ trước khi kết thúc học kỳ hoặc đợt tập trung trước.

Mọi thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phải được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phê duyệt; thay đổi, điều chỉnh thời khoá biểu học tập phải được Phòng Ðào tạo đồng ý và thông báo cho các đơn vị liên quan.

Chương II: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY  - HỌC TẬP
ÐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

Ðiều 3: Giảng viên lên lớp

- Giảng viên trước khi lên lớp phải chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, trang phục gọn gàng và lịch sự;

- Giảng viên phải lên lớp đúng giờ, đủ giờ, đúng thời khoá biểu và đúng lịch trình giảng dạy;

- Nếu vì công tác đột xuất hoặc việc riêng không lên lớp được, giảng viên phải báo cáo với Bộ môn và phòng Ðào tạo, Khoa TC - SĐH để bố trí giảng viên khác dạy thay, không bỏ trống giờ.

- Khi lên lớp, giảng viên phải theo dõi sĩ số của lớp, cuối buổi lên lớp phải ký xác nhận vào Sổ theo dõi giảng dạy và học tập. Kết thúc giảng dạy học phần, giảng viên phải tổng kết số giờ vắng mặt của sinh viên, không cho các sinh viên có số tiết vắng mặt quá mức quy định dự thi kết thúc học phần (sinh viên phải nhận điểm 0 và học tích luỹ đủ thời gian quy định mới được dự thi lần sau);

- Giảng viên giảng dạy lớp vừa làm vừa học ngoài trường phải có mặt tại cơ sở đào tạo đúng thời gian quy định, không được mang theo người nhà hoặc người quen. Nếu vì lý do đặc biệt phải thay đổi kế hoạch ghi trong giấy báo dạy, giảng viên phải báo cáo với phòng Đào tạo, Khoa TC -SĐH bằng văn bản (có xác nhận của Bộ môn) chậm nhất là hai tuần lễ trước ngày bắt đầu giảng dạy.

- Nếu vì lý do khách quan không đảm bảo được tiến độ của kế hoạch giảng dạy, giảng viên phải liên hệ với phòng Ðào tạo, Khoa TC-SĐH để bố trí thời khoá biểu và giảng đường học bù.

 Điều 4: Kiểm tra, chấm điểm bài tập và thi hết môn

- Kết thúc mỗi học phần giảng viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã được quy định trong giảng dạy học phần như : cho điểm ý thức học tập, điểm kiểm tra giữa kỳ ; hướng dẫn sinh viên hệ thống câu hỏi ôn tập kết thúc môn ; tham gia chấm thi kết thúc học phần khi có quyết định điều động của nhà trường.

- Kết thúc học phần, căn cứ lịch thi, Trung tâm KT & KĐCL và bộ môn tổ chức thi kết thúc học phần và chấm thi. Thi hết môn được tiến hành theo đúng các điều khoản  trong chương 3, quy chế số 25/2006/QĐ- BGD&ĐT. Hình thức thi phải đúng theo quy định trong chương trình học phần và được phổ biến công khai cho sinh viên ngay từ buổi đầu lên lớp.

Giảng viên phụ trách học phần phải chuẩn bị đề thi, tối thiểu 4 - 10 đề thi đối với môn thi viết và 20 - 40 đối với thi vấn đáp. Ðề thi hết môn phải có chữ ký xác nhận của Trưởng bộ môn. Nếu thi vấn đáp, phải có ít nhất hai giảng viên chuyên môn hỏi thi cho mỗi bàn thi. Ðiểm thi vấn đáp được công bố cho sinh viên biết ngay sau khi kết thúc môn thi.

Đối với các môn thi theo hình thức thi viết, nhà trường áp dụng việc rọc phách, chấm thi độc lập; Trung tâm KT&KĐCL phối hợp với bộ môn tổ chức thi và chấm thi các học phần này. Bài thi viết phải được hai giảng viên chuyên môn chấm thi.

- Các lớp vừa làm vừa học trong và ngoài trường đều tổ chức thi hết môn (lý luận, lý thuyết chuyên sâu) theo hình thức thi viết; các môn thi thực hành thực hiện theo quy định của nhà trường, bộ môn.

Sau khi hoàn thành chương trình giảng dạy học phần, giảng viên chuẩn bị từ 3 đến 10 đề thi khác nhau (trường hợp cần thiết, mỗi đề thi có đủ số lượng theo sỹ số lớp học) có chữ ký niêm phong của Trưởng bộ môn. Việc tổ chức coi thi và chấm thi được thực hiện theo quy định chung của nhà trường có sự phối hợp với cơ quan quản lý đào tạo tại địa phương.

- Chậm nhất 7 ngày sau khi thi hết môn đối với hệ chính quy và vừa làm vừa học tại Trường, hoặc 10 ngày sau khi nhận được bài thi do Trung tâm khảo thí và KĐCL chuyển đến (đối với lớp vừa làm vừa học địa phương), giảng viên phải hoàn thành phiếu báo điểm theo mẫu quy định với chữ ký của hai cán bộ chấm thi và của Trưởng Bộ môn. Các điểm ghi trong phiếu báo điểm gồm điểm ý thức, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm  thi kết thúc học phần được nhân với các hệ số khác nhau theo quy định của nhà trường.

Công thức tính điểm học phần như sau:

Ðiểm học phần = (10%Ðiểm ý thức + 30% Ðiểm kiểm tra giữa kỳ +
                                        60% Ðiểm  thi  kết thúc môn).  

Các điểm thành phần không làm tròn, chỉ có tổng điểm cuối cùng của học phần  được làm tròn đến phần nguyên (từ 0,5 điểm trở lên làm tròn = 1; dưới 0,5 điểm làm tròn = 0 điểm). Thang điểm đánh giá kết quả học phần là thang điểm 10.

 - Bộ môn có trách nhiệm thông báo điểm thi kết thúc học phần cho sinh viên, Phiếu báo điểm được làm thành 03 bảng:

+ 01 bản gửi cho phòng Ðào tạo để lưu điểm;

+ 01 bản gửi cho khoa quản lý sinh viên để khoa quản lý điểm và thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên;

+ 01 bản Bộ môn lưu tại văn phòng.

Giảng viên không giao phiếu báo điểm cho lớp sinh viên.

 Ðiều 5: Học tập trên lớp

- Sinh viên phải tham dự đầy đủ các giờ lên lớp lý thuyết, thực hành, semina hoặc tiểu luận; vắng mặt phải làm đơn xin phép thông qua khoa quản lý sinh viên và nộp cho giảng viên phụ trách học phần.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ, đến muộn hoặc nghỉ sớm đều phải xin phép giảng viên. Ðầu giờ học, lớp trưởng phải báo cáo sĩ số; cuối giờ học phải lấy chữ ký của giảng viên vào Sổ theo dõi giảng dạy học tập. Trước mỗi môn thi kết thúc học phần, lớp trưởng nộp Sổ theo dõi giảng dạy học tập cho khoa quản lý sinh viên.

- Nhà trường ra quyết định cho ngừng học một năm đối với sinh viên ốm đau hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn và có làm đơn xin ngừng học (trong đơn phải có xác nhận của cơ quan y tế hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

- Sinh viên nghỉ học liên tục một tháng không có lý do sẽ bị Nhà trường gạch tên khỏi danh sách lớp và buộc thôi học.

Điều 6 : Sinh viên học theo hình thức tích luỹ:

- Sinh viên tích luỹ  là sinh viên được tuyển thẳng vào trường Đại học TDTT I, là vận động viên đội tuyển quốc gia đang tập trung tập huấn tại các đội tuyển quốc gia và có quyết định của nhà trường đồng ý cho học theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

- Sinh viên tích luỹ khi nhập trường học theo ngành huấn luyện thể thao do khoa Huấn luyện viên quản lý; việc tổ chức quản lý và điều hành việc học tập của sinh viên tích luỹ được thực hiện theo quy định của nhà trường đối với đối tượng này. Cụ thể :

   + Sinh viên tích luỹ được phép học tập và tích luỹ điểm các học phần trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 năm; trong thời gian học tập tích luỹ, sinh viên phải chấp hành mọi quy chế về học tập, rèn luyện như các sinh viên chính quy khác (trừ việc xét lên lớp, lưu ban).  

+ Đầu mỗi kỳ học, sinh viên tích luỹ phải có đơn báo cho khoa Huấn luyện viên về kế hoạch học tập của mình; sau khi thi đấu trở về sinh viên tích luỹ muốn trở lại học tập phải đăng ký với khoa Huấn luyện viên, bộ môn quản lý môn học, thông báo với phòng đào tạo để sắp xếp lịch học cho phù hợp.      

   + Sinh viên tích luỹ có thể được phép học tập các học phần cùng với các hệ đào tạo khác tại trường, tại các địa phương (có lớp) khi có đơn đề nghị và được sự chấp thuận của nhà trường; điểm của các học phần khi học theo hình thức này được chuyển về cho khoa Huấn luyện viên, lưu tại bộ môn giảng dạy học phần để quản lý.

 Ðiều 7: Dự thi hết môn:

Trước mỗi môn thi sinh viên xem danh sách dự thi theo thông báo của Bộ môn, trung tâm KT&KĐCL. Các sinh viên vi phạm một trong những quy định sau đều không được dự thi hết môn và phải nhận điểm 0 ở bài thi kết thúc học phần:

- Trước ngày thi không nộp đầy đủ học phí của học kỳ;

- Vắng mặt không có lý do chính đáng quá 1/5 số tiết của học phần;

- Vắng mặt có lý do nhưng quá 1/3 số tiết của học phần;

- Vắng mặt dự thi không lý do.

* Sinh viên vi phạm quy chế thi bị xử lý như sau:

- Trừ 1/4 điểm bài thi kết thúc học phần, áp dụng đối với sinh viên phạm lỗi một lần: nhìn bài, trao đổi với bạn;

- Trừ 1/2 điểm bài thi kết thúc học phần, áp dụng đối với sinh viên phạm lỗi: đã bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục vi phạm lần thứ hai;

- Cho điểm 0 bài thi kết thúc học phần, áp dụng đối với sinh viên phạm lỗi: sử dụng tài liệu trong phòng thi, vắng mặt buổi thi không có lý do.

- Ðình chỉ học tập một năm hoặc buộc thôi học, áp dụng đối với sinh viên phạm lỗi: nhờ người khác thi hộ hoặc đi thi hộ người khác.

Sinh viên có lý do chính đáng (ốm đau phải nằm viện hoặc gia đình có việc đột xuất đã được Khoa cho phép nghỉ, sinh viên đi thi đấu theo quyết định của Nhà trường) không thể dự thi hết môn, phải làm đơn hoãn thi, kèm theo các giấy tờ hợp lệ (giấy nghỉ ốm, nằm viện, giấy cho phép nghỉ của Khoa,...) nộp về Bộ môn trước, trong ngày thi kết thúc học phần. Nếu có đầy đủ giấy tờ, nhà trường chấp nhận kết quả thi lần hai của trường hợp này sẽ được công nhận là kết quả thi lần 1.

Ðiều 8: Thi lần hai:

Các sinh viên sau đây được dự thi lần hai:

- Sau khi thi lần một có kết quả học tập của học phần dưới 5;

- Vắng mặt không lý do khi thi hết học phần lần thi thứ nhất;

- Khi thi hết môn lần thi thứ nhất chưa nộp đủ học phí, nhưng trước kỳ thi lần hai đã nộp đủ học phí.

- Sinh viên có điểm thi lần thứ nhất ở bài thi kết thúc học phần đã đạt từ 5 điểm trở lên, nếu muốn thi lại để cải thiện kết quả bài thi kết thúc học phần; được phép đăng ký thi lại ở lần thi thứ hai với khoa, bộ môn phụ trách môn học và nộp lệ phí cho phòng tài vụ theo quy định của nhà trường; kết quả thi được tính theo điểm cao nhất trong các lần thi.   

Kỳ thi lần hai của mỗi học phần được tổ chức sau khi công bố điểm thi từ 01 đến 02 tuần đối với hệ chính quy hoặc đầu đợt tập trung lần sau đối với hệ vừa làm vừa học. Các quy định trong điều 4 và điều 7 (của quy định này) được áp dụng cho việc tổ chức thi và chấm thi lần hai, riêng kết quả thi viết phải được công bố sau khi thi từ 07 đến 10 ngày.

Điều 9 : Đăng ký học lại và học lưu ban 

- Việc tổ chức học lại :

+ Sinh viên sau khi thi lần hai vẫn có điểm dưới 5 nhưng không thuộc diện lưu ban, hoặc sinh viên muốn thi lại để cải thiện toàn bộ kết quả học tập học phần, được đăng ký học lại.

+ Việc tổ chức học lại trong nhà trường do phòng đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn thực hiện theo 02 kỳ: Học kỳ tết: 03 – 04 tuần lễ (cả học và thi) được tổ chức trong dịp kết thúc học kỳ I và nghỉ tết Nguyên đán; Học kỳ hè : 06 – 08 tuần lễ (cả học và thi) được tổ chức sau khi kết thúc học kỳ II từ tuần 47 – 52 của năm học.

+ Việc tổ chức các kỳ học lại trong trường Đại học TDTT I được thực hiện theo quyết định số 373b/QĐ – ĐHI – Đào tạo ngày 10/09/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT I.

+ Sinh viên đã đăng ký và nộp học phí học lại mà không đi học đủ số tiết quy định,  không được dự thi kết thúc học phần.

+ Sinh viên học lại có thể học ghép với các lớp khoá sau trong kỳ học chính, nếu trong học kỳ có các lớp đang học học phần đó. Hình thức này áp dụng đối với những sinh viên của các khoá đã hết khoá học, xong còn nợ một số học phần; sinh viên học theo hình thức tích luỹ, sinh viên đi thi đấu theo quyết định của nhà trường, địa phương  mà chưa tham gia học các học phần này.

+ Sinh viên tích luỹ tham gia thi đấu cho nhà nước, ngành, nhà trường có thể được nhà trường cho phép miễn giảm học phí học lại các học phần chưa có điểm ở học kỳ đó vào kỳ học lại gần nhất (phải có văn bản minh chứng cho việc đi thi đấu) 

+ Sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường, địa phương có nhu cầu học lại phải nộp đơn về phòng Ðào tạo, khoa TC - SĐH. Nếu được Nhà trường chấp nhận, sinh viên phải đóng học phí học lại và sẽ được bố trí học lại với các lớp tại Trường hoặc ở địa phương khác nếu học phần đó có trong kế hoạch giảng dạy. Nếu học theo nhóm cá biệt, sinh viên phải thanh toán toàn bộ tiền thù lao cho giảng viên theo quy định của Nhà trường.

+ Sinh viên hệ vừa làm vừa học mở tại địa phương được phép dự thi lần 3 đối với các học phần  nếu sau 2 lần thi vẫn còn điểm dưới 5.

+ Sau đợt học lại kỳ hè hàng năm, nhà trường tổ chức xét lên lớp lưu ban và ổn định danh sách các khoá học trước khi bước vào năm học mới.

- Sinh viên phải lưu ban :

+ Các sinh viên lưu ban phải học tại lớp mới kể từ ngày Nhà trường ký quyết định lưu ban. Sinh viên lưu ban phải học đầy đủ các học phần có trong năm học và phải đóng học phí như sinh viên lớp mới.

+ Sinh viên lưu ban được bảo lưu kết quả thi hết môn đối với các học phần đã đạt từ 5 điểm trở lên sau khi làm đơn có sự đồng ý của khoa, bộ môn quản lý học phần.

Chương III: THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, THI TỐT NGHIỆP

 Ðiều 10: Ðiều kiện thực tập cuối khoá, làm khoá luận tốt nghiệp

+ Phòng đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn chuẩn bị danh sách và Quyết định sinh viên thực tập cuối khoá kèm theo danh sách  giảng viên hướng dẫn trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo ký duyệt.

+ Nội dung, thời gian và hình thức thực tập cuối khoá tuỳ thuộc vào ngành, chuyên ngành, khung thời gian của chương trình đào tạo và  được Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phê duyệt. Thời lượng (số đơn vị học trình) thực tập cuối khoá được quy định theo chương trình khung.

+ Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, sinh viên nếu không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, đủ điều kiện theo quy định của Nhà trường trong năm học cuối sẽ được nhận khoá luận tốt nghiệp. Việc tổ chức cho sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của Nhà trường về công tác nghiên cứu khoa học

+ Việc chấm khoá luận tốt nghiệp được thực hiện theo điều 15 chương IV của quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006.

Ðiều 11: Thi tốt nghiệp

- Hội đồng thi tốt nghiệp được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, tổ chức thi tốt nghiệp và xét cấp bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên nếu có đủ các điều kiện sau sẽ được dự thi tốt nghiệp:

+ Hoàn thành nội dung thực tập cuối khoá;

+ Có đủ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và đẳng cấp vận động viên theo quy định của nhà trường;

+ Không vi phạm nội quy Nhà trường, đảm bảo đạo đức tư cách, không gây ảnh hưởng xấu đối với cơ sở thực tập trong thời gian thực tập cuối khoá;

+ Nộp đầy đủ học phí.

- Nội dung, hình thức thi tốt nghiệp.

+ Ngoài môn thi về khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quy định chung theo quy định của Nhà trường, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có thể thi tốt nghiệp theo một trong hai hình thức sau:

+ Bảo vệ báo cáo tốt nghiệp (chỉ áp dụng đối với hệ chính quy). Ðiểm báo cáo tốt nghiệp được tính như một học phần có thời lượng 10 đơn vị học trình.

+ Thi hai môn học gồm: môn lý luận Thể dục thể thao và môn Y sinh học Thể dục thể thao (áp dụng đối với hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học). Mỗi học phần  có thời lượng 5 đơn vị học trình.

Sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp sẽ phải dự thi tốt nghiệp lại với khoá sau.

+ Hình thức thi: Thi viết

+ Các môn thi viết được thực hiện theo quy chế giống như quy chế tuyển sinh đại học (đảm bảo bí mật đề thi, đáp án, coi thi, rọc phách, chấm thi hai lần độc lập ... ).

- Hàng năm, kỳ thi tốt nghiệp của hệ chính quy được tổ chức chung cho tất cả các ngành học vào tháng 6; đối với hệ vừa làm vừa học tuỳ theo kế hoạch học tập.

- Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp của một môn dưới 5 sẽ được thi lại môn đó sau kỳ thi chính từ 15 đến 30 ngày. Sinh viên bảo vệ Báo cáo tốt nghiệp bị điểm dưới 5 sẽ không được làm lại khoá luận, phải dự thi tốt nghiệp lại cùng với khoá sau.

- Sinh viên hệ vừa làm vừa học, nếu được Nhà trường và cơ sở đào tạo cho phép có thể được dự thi tốt nghiệp lại với các hệ đào tạo khác của nhà trường.

- Thời gian thi lại tốt nghiệp môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Sinh viên thi tốt nghiệp lại phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường.

Ðiều 12: Công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trước toàn trường trở lên.

- Ðiểm thi tất cả các môn đều từ 5,0 điểm trở lên.

- Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và đủ đẳng cấp vận động viên theo quy định của nhà trường.

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện toàn khoá học, kết quả thi tốt nghiệp, Hội đồng thi tốt nghiệp xét duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp.

Những sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học (5 năm đối với hệ 4 năm, 8 năm đối với hệ tích lũy) sẽ được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình đào tạo của Trường.

Những sinh viên thuộc đối tượng hoãn công nhận tốt nghiệp một năm, khi hết thời hạn phải có đơn xin công nhận tốt nghiệp, bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương để được xét công nhận tốt nghiệp với khoá sau.

Sau ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp 15 ngày, Nhà trường sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Kết quả học tập toàn khoá học. Các sinh viên có nhu cầu sẽ nhận tại phòng Ðào tạo, khoa quản lý sinh viên.

 Ðiều 13: Bế giảng khoá học và phát bằng tốt nghiệp

Lễ Bế giảng khoá học và phát Bằng tốt nghiệp được tổ chức sau ngày kết thúc thi tốt nghiệp một đến ba tháng đối với hệ chính quy và vừa làm vừa học mở tại Trường, hoặc ba đến sáu tháng tuỳ thuộc vào thời hạn thanh lý hợp đồng đối với hệ vừa làm vừa học mở tại địa phương.

Các Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp cho các khóa sinh viên hệ chính quy do Khoa quản lý.

 Phòng Ðào tạo, Khoa TC-SĐH chịu trách nhiệm tổ chức lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp cho các khóa sinh viên hệ vừa làm vừa học tại Trường và các địa phương.

Sinh viên có đủ các điều kiện sau sẽ được nhận bằng tốt nghiệp:

- Ðược công nhận tốt nghiệp;

- Hoàn thành thanh toán ra trường (có đủ chữ ký xác nhận trong Giấy thanh toán ra trường);

- Hoàn thành học tập chính trị cuối khoá (nếu có)

- Hoàn thành nghĩa vụ lao động kỷ niệm Trường (nếu có)

- Có mặt trong buổi lễ Bế giảng khoá học và trao bằng tốt nghiệp.

Sau lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp, Nhà trường sẽ cấp Bản sao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Lệ phí cấp Bản sao Bằng tốt nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Sinh viên không có mặt tại lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp sẽ nhận Bằng tại phòng Ðào tạo, Khoa quản lý sinh viên sau lế Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp 3 tháng.

CHƯƠNG IV: ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ðiều 14: Ðiều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng cho các khoá đào tạo chính quy và vừa làm vừa học của Trường và có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực thi hành. Các đơn vị, cá nhân không chấp hành đúng một trong các điều khoản của quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ mức độ vi phạm.

Việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các điều khoản của quy định được xem xét trong các đợt đánh giá cán bộ công chức, rèn luyện sinh viên và bình xét thi đua, khen thưởng. Mọi điều chỉnh, thay đổi đối với quy định này đều phải được Hiệu trưởng phê duyệt./.

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.