Danh sách dự kiến phân công sinh viên khóa 47 khoa Y học thực tập lần 2

TT

HOTEN

LOP_NG

Địa điểm  thực tập

1.        

NguyÔn ThÞ Anh       

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

2.        

NguyÔn ViÕt Cö       

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

3.        

Ph¹m H¶i §¨ng        

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

4.        

NguyÔn Huy §øc       

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

5.        

L­¬ng Quý DËu        

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

6.        

NguyÔn §¨ng Huúnh    

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

7.        

Phïng ThÞ Hư­¬ng      

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

8.        

NguyÔn ThÞ H¹nh      

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

9.        

NguyÔn §øc Lîi       

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

10.     

Hoµng Lª Minh        

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

11.     

Chö Quèc Qu©n        

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

12.     

NguyÔn V¨n ThuËn     

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

13.     

Hoµng ThÞ Thu Trang  

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

14.     

L­u ThÞ TuyÕn        

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

15.     

Bïi Ngäc Anh TuÊn    

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

16.     

Ph¹m Anh TuÊn        

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

17.     

§ç §×nh T¸           

YS

Trung t©m HL TDTT H¶i Phßng

18.     

TrÇn Anh Dòng          

YS

Trung t©m HLQG Hµ Néi

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.