KẾ HOẠCH KIẾN TẬP LÂM SÀNG CỦA LỚP Y HỌC K 43 NĂM HỌC 2009 - 2010

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

-------˜™--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                        Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2010 

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP LÂM SÀNG

CỦA LỚP Y HỌC K 43 NĂM HỌC 2009 - 2010

      Thời điểm kiến tập: Học kỳ 6 của khóa học;

    Thời gian ba tuần với số giờ 90 tiết  giảng dạy; bắt đầu từ 25/2 đến 17/3/2010

      Địa điểm: Bệnh viện 110 Quân đội

Mục tiêu của kiến tập lâm sàng

 1. Giao tiếp với nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh.
 2. Ghi chép hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu về chăm sóc sức khỏe người bệnh
 3. Rèn luyện đạo đức người cán bộ y học TDTT, tác phong thận trọng, chính xác.
 4. Hoàn thành chương trình môn học Y tế cơ sở
 5. Hoàn thành chương trình môn học Cấp cứu ban đầu.

 Mục tiêu của của học tập

Nội dung cụ thể:

I.Chương trình học môn học Y tế cơ sở

Mục tiêu môn học:

       - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác y tế, Rèn luyện tác phong khẩn trương, cẩn thận và chính xác.  Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có đủ năng lực vận dụng những kiến thức Y sinh học nói chung, môn Y tế cơ sở nói riêng vào thực tiễn để điều trị bệnh tật, chăm sóc sức khỏe vận động viên và nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. 

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC

A.Phần lý thuyết:( 36 Tiết) 

                        Học trình 1:

 Đại cương về công tác y tế cơ sở              

Bài 1: Đại cương về công tác y tế cơ sở ( 2 Tiết)             

Bài 2. Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, vào viện, chuyển viện, ra viện ( 2 Tiết)

Bài 3 : Kỹ thuật chườm nóng chườm lạnh ( 2 Tiết)

Bài 4: Kỹ thuật băng ( Thực hành băng cuộn, băng tùy ứng, băng dính - 2 Tiết)    

Bài 5: Kỹ thuật thay băng, rửa vết thương ( 2 Tiết)

Học trình 2: Các kỹ thuật tiêm 

Bài 6: Kỹ thuật tiêm trong da,dưới da, gây tê ( 2 Tiết)      

Bài 7: Kỹ thuật tiêm trong da,dưới da, gây tê(Thực hành 2 Tiết)

Bài 8 : Kỹ thuật tiêm trong da,dưới da, gây tê(Thực hành  2 Tiết)        

Bài 9: Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch ( 2 Tiết)  

Bài 10 : Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch(Thực hành  2 Tiết)  

Bài 11 : Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch(Thực hành 2 Tiết)   

Bài 12:  Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch(Thực hành  2 Tiết)

Học trinh 3:  Các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe.

Bài 13 : Kỹ thuật truyền truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu.( 2 Tiết)    

Bài 14: Kỹ thuật truyền truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu.(Thực hành  2 Tiết)       

Bài 15: Kỹ thuật cho người bệnh thở ô xy ( 2 Tiết)

Bài 16: Kỹ thuật cho người bệnh thở ô xy  (Thực hành  2 Tiết) 

Bài 17: Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm (Thực hành 2 Tiết) 

Bài 18: Cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai. ( 2 Tiết)  

B. Phần bài tập: (9 Tiết)

Bài 1 : Hồ sơ khám, chữa bệnh và cách ghi chép.( tự nghiên cứu 2 Tiết)  

1.Bệnh án và bệnh lịch

2.Công tác khám bệnh và chẩn đoán.

Sinh viên tự nghiên cứu từng hồ sơ bệnh án và thực hành  theo nhóm, viết bài tiểu luận về  công tác khám bệnh và chẩn đoán theo yêu cầu của giáo viên

Bài 2: Chăm sóc hàng ngày và vệ sinh cho người bệnh ( tự nghiên cứu 2 Tiết)  

Sinh viên tự nghiên cứu thực hành phương pháp chăm sóc hàng ngày và vệ sinh cho người bệnh theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp tiến hành . Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành chăm sóc hàng ngày và vệ sinh cho người bệnh theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên

Bài 3: Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch (Thực hành 2 Tiết)

         Sinh viên tự nghiên cứu thực hành tiêm theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp tiến hành tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch . Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành tiến hành tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài 4: Kỹ thuật truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu (Thực hành  2 Tiết)         

       Sinh viên tự nghiên cứu thực hành truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp tiến hành truyền truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu. Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành truyền truyền dung dịch đường tĩnh mạch, truyền máu theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài 5: Cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai ( tự nghiên cứu 2 Tiết)   

Sinh viên tự nghiên cứu các cơ chế tác dụng và phương pháp cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai  và thực hành  theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai . Nắm được các phương pháp cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai và ý nghĩa của từng phương pháp. Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành cho bệnh nhân uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ mắt nhỏ mũi, nhỏ tai theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

 I.Chương trình học môn học Cấp cứu ban đầu

Mục tiêu môn học:

 1- Trình bày được các nguyên tắc xử trí cấp cứu bước đầu.

 2- Phát hiện xử trí ban đầu và chuyển lên tuyến trên kịp thời và an toàn để diều trị kịp thời những trường hợp cấp cứu.       

  3- Thực hiện đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu

  4- Rèn luyện tác phong khẩn trương, cẩn thận và chính xác. Biết vận dụng các kiến thức y học vào công tác tuyển chọn ,chăm sóc sức khỏe vận động viên và nghiên cứu khoa học thể dục thể thao . 

Nội dung chi tiết của học phần  

A.Phần lý thuyết:( 36 Tiết)

             Học trình 1: Đại cương về cấp cứu ban đầu, mô hình cấp cứu cơ bản   

    Bài 1: Đại cương về cấp cứu (2 Tiết) 

                   - Khái niệm, ý nghĩa

                   - Những điều chú ý khi cấp cứu

                   - Choáng, phân loại, phương pháp xử lý

 Bài 2 : Mô hình cấp cứu cơ bản.(2 Tiết)

I.1- Thẩm định nơi xảy ra tai nạn
       1 / An toàn
       2/ Kêu cứu
       3/ Xin phép giúp đỡ            

1.2- Khám lần một
1.3- Khám lần hai
            - Khám tổng quát nhanh chóng khắp thân thể bệnh nhân để tìm những
              thương tích phụ

1.4- Tiếp tục chăm sóc
1.5 Tóm lại
            - An toàn
            - Gọi 911
            - Xem chừng ABC, abc,abc ...
Bạn cần nhớ 3 giai đoạn:  A (airway) Đường thở,  B (Breathing) Hô hấp và
C (Circulation) Tuần hoàn khi đứng trước một tai nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, vai trò cấp cứu của bạn là chính yếu và sinh tử.

  Bài 3 : Cấp cứu chấn thương ngực(2 Tiết)

1.Khái niệm chấn thương phần ngực

2.Phân loại chấn  thương phần ngực

3.Nguyên nhân chấn  thương phần ngực

4.Triệu chứng lâm sàng chấn  thương phần ngực

5.Phương pháp xử lý chǎm sóc cấp cứu các chấn  thương phần ngực

Bài 4: Nguyên nhân triệu chứng lâm sàng, phương pháp xử lý bước đầu  chóang  sốc (2 Tiết)

 1. Khái niệm chóang  sốc
 2. Phân loại chóang  sốc
 3. Nguyên nhân chóang  sốc
 4. Cơ chế, triệu chứng lâm sàng của chóang  sốc
 5. Phương pháp đề phòng và xử lý chóang  sốc

Bài 5: Sơ cứu và chǎm sóc vết  thương phần mềm(2 Tiết)

Chảy máu và các phương pháp cầm máu

- Khái niệm chảy máu và phân loại

                   - Các phương pháp cầm máu trực tiếp và gián tiếp

                   - Các phương pháp băng, ý nghĩa và những điều cần chú ý khi băng.

                   - Phương pháp băng bằng băng cuộn.

Học trình 2: Sơ cứu vết thương,  cấp cứu gẫy xương, sai khớp, cầm máu

Bài 6: Đại cương chấn thương TDTT (2 Tiết)

 1. Khái niệm chấn thương
 2. Phân loại chấn thương
 3. Nguyên nhân chấn thương
 4. Cơ chế chấn thương

10. Phương pháp đề phòng và xử lý chấn thương

Bài 7: Chấn thương phần mềm (2 Tiết)

1.Khái niệm chấn thương phần mềm

2.Phân loại chấn thương phần mềm

3.Nguyên nhân chấn thương phần mềm

4.Triệu chứng lâm sàng chấn thương phần mềm

5.Phương pháp xử lý chấn thương phần mềm

Bài 8 : Gẫy xương (2 Tiết)

1.Khái niệm gẫy xương

2.Phân loại gẫy xương

3.Nguyên nhân gẫy xương

4.Triệu chứng lâm sàng , cơ chế gẫy xương

5.Phương pháp đề phòng và xử lý gẫy xương

Bài 9 : Gẫy xương (2 Tiết)

1.Thực hành phương pháp xử lý gẫy xương

2.Thực hành các phương pháp  băng cố định xương

Bài 10 : Sai khớp(2 Tiết)

1.Khái niệm sai khớp

2.Phân loại sai khớp

3.Nguyên nhân sai khớp

4.Cơ chế chấn thương sai khớp

5.Phương pháp đề phòng và xử lý sai khớp

Bài 11 : Sai khớp(2 Tiết)

1.Thực hành phương pháp phục khớp

2.Thực hành các phương pháp  băng cố định sau khi phục khớp

Bài 12:  Sơ cứu và chǎm sóc cấp cứu các vết  thương phần ngực(2 Tiết)

1.Khái niệm vết thương phần ngực

2.Phân loại vết thương phần ngực

3.Nguyên nhân vết thương phần ngực

4.Triệu chứng lâm sàng vết thương phần ngực

5.Phương pháp xử lý chǎm sóc cấp cứu các vết thương phần ngực

Bài 13:  Sơ cứu và chǎm sóc cấp cứu các vết vết thương phần đầu(2 Tiết)

1.Khái niệm chấn thương phần đầu

2.Phân loại chấn thương phần đầu

3.Nguyên nhân chấn thương phần đầu

4.Triệu chứng lâm sàng chấn thương phần đầu

5.Phương pháp xử lý chấn thương phần đầu

 

Học trinh 3Cấp cứu ngừng  hô hấp, ngừng tuần hoàn và các bệnh thường gặp trong hoạt động TDTT

Bài 14 : Các phương pháp hô hấp nhân tạo (2 Tiết)

                   1- Khái niệm

                   2- Các nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng chung của khó thở, ngừng thở

                   3- Những điều cần chú ý và các phương pháp làm hô hấp nhân tạo : Hô hấp nhân tạo đơn thuần, hà hơi thổi ngạt, xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Bài 15: Các phương pháp hô hấp nhân tạo(2 Tiết)

1.Phương pháp thực hành hô hấp nhân tạo trực tiếp

2.Phương pháp thực hành hô hấp nhân tạo gián  tiếp

Bài 16:Phương pháp xử lý một trường hợp sốc phản vệ(2 Tiết)

1- Khái niệm sốc phản vệ

2- Các nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng chung của sốc phản vệ

3- Những điều cần chú ý và các phương pháp xử lý

Bài 17: Phương pháp xử lý ban đầu một số trạng thái bệnh lý trong hoạt động TDTT (2 Tiết)

 Nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng và các phương pháp xử lý bước đầu các trạng thái bệnh lý

                   - Choáng trọng lực

                   - Say nắng

                   - Căng thẳng quá độ

                   - Hội chứng hạ đường huyết

                   - Đau bụng trong tập luyện

                   - Huyết niệu trong vận động

                   - Rối lọan tiêu  hóa trong thể thao

                   - Thoát vị bẹn

Bài 18: Phương pháp cấp cứu chết đuối, thắt cổ, sét đánh và điện giật (2 Tiết)

1- Khái niệm chết thật chết lâm sàng

2- Các nguyên nhân và triệu chứng lâm sàng chung của chết đuối, thắt cổ, sét đánh và điện giật

3- Những điều cần chú ý và các quy trình, các bước xử lý cấp cứu chết đuối,  thắt cổ, sét đánh và điện giật

B. Phần bài tập: (9 Tiết)

Bài 1 . Phân loại và chọn lọc người bị tai nạn (2 Tiết)

1- Khái niệm

2- Các nguyên tắc phân loại tai nạn

3- Những điều cần chú ý khi phân loại tai nạn

Sinh viên tự nghiên cứu từng loại tai nạn theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp tiến hành kiểm tra và đánh giá phân loại tai nạn. Nắm được các phương pháp kiểm tra  lâm sàng từng loại tai nạn . Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành kiểm tra và đánh giá phân loại tai nạn theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2: Chảy máu và các phương pháp cầm máu (thực hành 2 Tiết)

 1. Phân biệt các loại chảy máu
 2. Các phương pháp cầm máu

Sinh viên tự nghiên cứu các loại chảu máu và thực hành  theo nhóm, yêu cầu nắm được phương pháp tiến hành cầm máu. Nắm được các phương pháp kiểm tra cận lâm sàng và ý nghĩa của từng phương pháp. Viết bài tiểu luận về phương pháp tiến hành xử lý vết thương chảy máu  theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài 3:  Cách xử trí với dị vật đường thở (1 Tiết)

Sinh viên tự nghiên cứu từng loại dị vật ở các nhóm tuổi và thực hành  theo nhóm, viết bài tiểu luận về phương pháp xử lý từng loại dị vật theo yêu cầu của giáo viên.

Bài 4: Phòng tránh tai nạn thương tích do động vật cắn, húc (2 Tiết)

Sinh viên tự nghiên cứu nắm được các nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng và phương pháp xử lý các vết thương do động vật cắn, húc . Viết bài tiểu luận về tác hại của từng loại và phương pháp xử lý bước đầu theo yêu cầu của giáo viên. Sau đó tham gia thảo luận trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài 5: Vận chuyển người bị nạn (2 Tiết)

 Sinh viên tự nghiên cứu và học các cách vận chuyển người bị nạn   theo nhóm, viết bài tiểu luận về các phương pháp vận chuyển người bị nạn   theo yêu cầu của giáo viên.

Sau khi hoàn thành chương trình sinh viên sẽ có điểm thi:

        Điểm thi môn Y tế cơ sở, môn Cấp cứu ban đầu và điểm kiến tập lâm sàng.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

TRƯỞNG KHOA Y SINH

 

 

Ths.Lê Hữu Hưng

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.