Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trường đại học TDTT Bắc Ninh năm 2010

PHẦN III

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích NCKH của sinh viên

                a. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường.

b. Tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH đã được trang bị trong quá trình học tập.

c. Bước đầu giải quyết một số vấn đề khoa học về lý luận và thực tiễn trong hoạt động TDTT.

Điều 2. Yêu cầu về NCKH đối với sinh viên

                a. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

                b. Phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo của nhà trường.

          c. Phù hợp với định hướng hoạt động KH&CN của ngành TDTT, với quy chế NCKH của sinh viên do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

                d. Không ảnh hưởng đến học tập chính khoá của sinh viên.

Điều 3. Nội dung và hình thức NCKH của sinh viên:

Nhà trường khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt tham gia NCKH tập trung ở những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo. Sinh viên tham gia NCKH được tiến hành thông qua các hoạt động sau:

- Thực hiện hoặc tham gia thực hiện đề tài NCKH các cấp;

 - Tham dự các giải thưởng sinh viên NCKH các cấp, các cuộc thi sáng tạo về khoa học, công nghệ dành cho sinh viên;

- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài trường;

- Tham gia Câu lạc bộ NCKH của sinh viên (tự nguyện), tham gia các công việc thuộc lĩnh vực NCKH do nhà trường điều động;

- Luận văn tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2

                QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Kế hoạch NCKH của sinh viên

Đề tài nghiên cứu của sinh viên phải phù hợp với phương hướng nghiên cứu chung của khoa, bộ môn hặc Nhà trường. Đề cương luận văn tốt nghiệp của sinh viên phải được thông qua vào học kỳ 5. Đề cương nghiên cứu sau khi được Hội đồng khoa học nhà trường thông qua mới có giá trị thực thi. Sau khi đề cương nghiên cứu được thông qua, sinh viên không được tự ý thay đổi đề tài, thay đổi mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phương hướng chính của đề tài. Trường hợp cần thay đổi đề tài thì đề cương nghiên cứu phải được bảo vệ lại từ đầu (muộn nhất là 9 tháng trước khi bảo vệ đề tài), nếu chỉ thay đổi một vài chỗ trong đề cương mà không ảnh hưởng đến bản chất của đề tài thì đề cương không phải bảo vệ lại. Tuy nhiên, phải được sự đồng ý của đơn vị quản lý đề tài là Trung tâm KHKT TDTT. Trong quá trình thực hiện đề tài nếu có sự thay đổi và dừng tiến độ nghiên cứu thì thực hiện theo điều 8 chương 3.

Đề tài NCKH của sinh viên được tiến hành đăng ký theo bộ môn (mẫu thuyết đăng ký và thuyết minh đề tài của sinh viên - phụ lục 4). Thời gian xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN của sinh viên được tiến hành vào tháng 9 hàng năm. 

Điều 5. Đề tài NCKH  và luận văn tốt nghiệp              

a. Đề tài NCKH của sinh viên có thể là một phần đề tài các cấp do các giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc là đề tài do sinh viên tự chọn. Tất cả các sinh viên từ năm thứ nhất đến thứ tư đều được phép tham gia các đề tài khoa học. Chỉ những sinh viên tham nghiên cứu đề tài khoa học mới được phép báo cáo tại các Hội nghị khoa học sinh viên, các giải thưởng sinh viên NCKH các cấp, các cuộc thi sáng tạo về khoa học, công nghệ dành cho sinh viên.

b. Mỗi sinh viên hoặc một nhóm sinh viên có tham gia nghiên cứu đề tài các cấp dưới sự hướng dẫn của các cán bộ - giảng viên và nghiên cứu sinh. Khi đề tài được nghiệm thu kết quả có thể chuyển thành điểm tương đương của luận văn tốt nghiệp (theo thang điểm 10).

c. Thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện như quy định với đề tài cấp bộ môn và cấp trường (chương 2 điều 5 - quy định về công tác NCKH của cán bộ – giảng viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh).

d. Luận văn của sinh viên sẽ được bảo vệ và cho điểm ở các tiểu ban nghiệm thu tương ứng do nhà trường ra quyết định. Những sinh viên có luận văn đạt mức dưới 5 điểm thì không được công nhận tốt nghiệp Đại học TDTT. Những sinh viên không đạt yêu cầu về luận văn tốt nghiệp phải thi tốt nghiệp cùng với sinh viên khóa sau.

e. Hình thức một luận văn khoa học phải được trình bày theo mẫu thống nhất do Trung tâm KHKT TDTT cung cấp. Trước khi báo cáo 10 ngày mỗi sinh viên phải nộp 3 quyển luận văn (1 quyển đóng bìa cứng) và 3 bản báo cáo tóm tắt, cùng với biểu bảng báo cáo bằng PowerPoint và dữ liệu luận văn dưới dạng file văn bản về Trung tâm KHKT TDTT (có kèm theo ý kiến đánh giá của người hướng dẫn khoa học).

f. Đối với những sinh viên không thực hiện theo đúng kế hoạch nghiên cứu và yêu cầu của người hướng dẫn khoa học, thì người hướng dẫn có quyền đề nghị với bộ môn và Trung tâm KHKT TDTT kiến nghị với Nhà trường có các hình thức kỷ luật thích đáng.

Điều 6. Kinh phí NCKH

Hàng năm, trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ dành một khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ cho công tác NCKH của sinh viên, nhà trường sẽ cấp kinh phí để tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ khoa học sinh viên, tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và tổ chức nghiệm thu đánh giá luận văn tốt nghiệp của sinh viên theo kế hoạch chung của nhà trường. Việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các đề tài loại này do Hội đồng khoa học trường xét duyệt.

Điều 7. Trách nhiệm của các Khoa, Bộ môn, Trung tâm KHKT TDTT

                a. Trưởng các bộ môn thể thao chuyên ngành, trợ lý khoa học bộ môn có trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm KHKT TDTT và các khoa lựa chọn những sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp.

b. Giáo viên hướng dẫn là người chịu trách nhiệm chính về công tác NCKH của sinh viên mà mình hướng dẫn nghiên cứu. Trưởng bộ môn và trợ lý khoa học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi tình hình NCKH của sinh viên do đơn vị mình phụ trách và báo cáo về Trung tâm KHKT TDTT theo định kỳ 6 tháng/lần tính từ ngày có quyết định triển khai.

                c. Trung tâm KHKT có trách nhiệm phối hợp với các bộ môn theo dõi kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu, kiểm tra việc thực hiện đề tài của sinh viên. Trung tâm KHKT TDTT có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng ra quyết định triển khai luận văn tốt nghiệp sinh viên vào đầu học kỳ thứ 6.

                d. Trung tâm KHKT TDTT căn cứ vào chương trình học tập, căn cứ vào phương hướng nghiên cứu của ngành và nhà trường trong từng năm học lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo các bộ môn tiến hành  tổ chức cho sinh viên được bảo vệ đề cương nghiên cứu sau khi kết thúc môn học Phương pháp NCKH TDTT (cuối học kỳ năm).

                e. Trung tâm KHKT TDTT chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học trường về kế hoạch NCKH của sinh viên, tổng kết đánh giá công tác NCKH của sinh viên và đề nghị lên Hội đồng khoa học trường xem xét khen thưởng, kỷ luật; phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Câu lạc bộ khoa học sinh viên; phối hợp với các đơn vị chức năng trong quá trình tổ chức có chất lượng hội nghị khoa học sinh viên theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

CHƯƠNG 3

TRÁCH NHIỆM  VÀ QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN

Điều 8. Trách nhiệm của sinh viên

a. Những sinh viên có nguyện vọng, có năng lực nghiên cứu khoa học, có điểm trung bình chung học tập của 4 học kỳ đầu từ 7,0 trở lên sẽ được phép đăng ký làm luận văn tốt nghiệp, và phải được Hội đồng khoa học duyệt thông qua đề cương nghiên cứu. Sinh viên có quyền bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước thời hạn, song phải đăng ký trước với Trung tâm KHKT TDTT để trình Hội đồng khoa học trường.

b. Những sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng muốn tham gia các đề tài NCKH các cấp, cần thiết phải thông qua các khoa hoặc bộ môn để đề xuất và đăng ký, thuyết minh đề tài theo quy định chung. Chủ nhiệm và thư ký của các đề tài loại này do sinh viên đảm nhiệm. Đăng ký và thuyết minh đề tài cần được gửi về Trung tâm KHKT TDTT trước trước ngày 10/9 hàng năm. 

                c. Trường hợp nhiều sinh viên làm chung đề tài lớn do người hướng dẫn khoa học hoặc bộ môn yêu cầu thì mỗi sinh viên phải nghiên cứu phần riêng của mình và viết báo cáo kết quả nghiên cứu của vấn đề đã được phân công.

d. Sinh viên phải tự bồi dưỡng cho mình những phẩm chất cần thiết của cán bộ nghiên cứu khoa học; thường xuyên báo cáo với người hướng dẫn khoa học về tiến độ thực hiện đề tài; phải hoàn thành đúng thời gian quy định các nội dung đề ra trong kế hoạch nghiên cứu.

e. Ngoài luận văn khoa học của mình, sinh viên còn có trách nhiệm tham gia các công việc thuộc lĩnh vực NCKH mà bộ môn hoặc nhà trường điều động như: Tổ chức thực nghiệm; thu nhập số liệu, phỏng vấn, điều tra v.v... Các sinh viên tham gia các công việc nghiên cứu của nhà trường và của các bộ môn  sẽ  được sắp xếp học bù các môn học còn thiếu do phải tham gia phục vụ công tác NCKH của nhà trường và không phải trả tiền học bù; ngoài ra sẽ được ghi nhận kết quả hoạt động NCKH của cá nhân.

f. Trong quá trình thực hiện đề tài đã đăng ký, nếu vì một lý do nào đó mà sinh viên không thể tiến hành thực hiện được đề tài đã  đăng ký, thì sinh viên có quyền làm đơn gửi Trung tâm KHKT TDTT để trình Hiệu trưởng xin thôi không làm luận văn tốt nghiệp. Song việc xin thôi làm luận văn tốt nghiệp phải được thực hiện chậm nhất là 3 tháng kể từ sau ngày có quyết định triển khai nghiên cứu. Đơn trình bày phải nêu rõ lý do chính đáng và được sự chấp thuận của người hướng dẫn. Sau khi xem xét Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định cho dừng việc tiến hành làm luận văn tốt nghiệp sinh viên mới được thôi và chuyển sang dự thi tốt nghiệp.

Điều 9. Quyền lợi của của sinh viên.

                a. Được tạo điều kiện sử dụng các thiết bị sẵn có của nhà trường trong quá trình tiến hành NCKH.

                b. Kết quả NCKH của sinh viên nếu được nghiệm thu và đánh giá tốt có thể được công bố trên các kỷ yếu, tạp chí, thông tin khoa học và các phương tiện thông tin khác, cũng như có thể được đề cử tham dự các hội nghị khoa học các cấp trong và ngoài trường. Đồng thời có thể sẽ được coi là một trong những tiêu chuẩn ưu tiên xét chọn vào học Cao học TDTT.

Điều 10. Khuyến khích sinh  viên tham gia NCKH

                a. Trung tâm KHKT TDTT phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức Câu lạc bộ khoa học sinh viên. Sinh viên tham gia Câu lạc bộ phải được khoa hoặc bộ môn đề cử lên Trung tâm KHKT ở ngay đầu mỗi năm học. Sinh viên đã là thành viên của Câu lạc bộ khoa học sinh viên cần phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của Câu lạc bộ, phải chủ động và tích cực trong NCKH. Sinh viên NCKH tham gia Câu lạc bộ khoa học sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Được xem xét cộng thêm tối đa 0,4 điểm vào điểm rèn luyện của học kỳ đang học nếu có sự nhận xét đánh giá tốt từ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

                - Những sinh viên NCKH tham gia Câu lạc bộ sinh viên NCKH đều đặn từ năm học thứ nhất đến năm học thứ tư, trong thời gian đó có ít nhất 1 lần trực tiếp tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp bộ môn trở lên; hoặc có ít nhất 1 bài báo được đăng trong kỷ yếu khoa học của trường hoặc của ngành; hoặc tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học các cấp sẽ được đặc cách không phải làm luận văn tốt nghiệp và được thưởng mức điểm giỏi. 

                b. Nhà trường tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên hàng năm để tổng kết và đánh giá kết quả của hoạt động NCKH của sinh viên, khen thưởng sinh viên và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH của sinh viên.

c. Sinh viên tham gia làm đề tài và báo cáo hội nghị khoa được cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện của học kỳ II của năm học làm đề tài theo quy định:

- Sinh viên tham gia Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường sẽ được cộng thêm điểm thưởng vào điểm rèn luyện của học kỳ II năm làm đề tài, mức điểm thưởng thêm cụ thể như sau:

+ Loại xuất sắc: 06 điểm
+ Loại giỏi: 05 điểm
+ Loại khá: 04 điểm

- Sinh viên có đề tài tham dự Giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm sẽ được cộng thêm 06 điểm vào điểm rèn luyện.

- Cộng điểm vào điểm trung bình chung học tập của khoá học cho các sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ hoặc tương đương theo các mức sau đây:

+ Giải nhất: 0,4 điểm
+ Giải nhì: 0,3 điểm
+ Giải ba: 0,2 điểm
+ Giải khuyến khích: 0,1 điểm

Điểm thưởng của khoá học căn cứ vào thành tích NCKH cao nhất trong tất cả các năm học của khoá học.

CHƯƠNG 4

   TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Điều 11. Trách nhiệm và quyền lợi của người hướng dẫn khoa học.

a. Cán bộ – giảng viên có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH.

b. Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả NCKH của sinh viên để tính giờ hướng dẫn khoa học cho giáo viên (số giờ tối đa cho một công trình là 20 giờ chuẩn). Tổng số giờ chỉ đạo công tác NCKH của sinh viên sẽ được tính vào khối lượng công tác hàng năm. Mỗi giảng viên được hướng dẫn tối đa 5 đề tài của sinh viên trong mỗi khoá học.

c. Cán bộ - giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH trong Câu lạc bộ khoa học sinh viên sẽ được tính 78 giờ chuẩn/năm, và được khen thưởng nếu có thành tích tốt trong công tác hướng dẫn sinh viên NCKH.

CHƯƠNG 5

                ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 12. Trách nhiệm của Tiểu ban chấm luận văn khoa học của sinh viên

                a. Tiểu ban chấm luận văn khoa học của sinh viên được Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thành lập có số lượng thành viên không ít hơn 3 người, có trách nhiệm đánh giá và cho điểm các luận văn khoa học của sinh viên theo quy định. Tiểu ban chỉ làm việc khi có đủ các thành viên.

                b. Đánh giá luận tốt nghiệp của sinh viên:

                Luận văn tốt nghiệp của sinh viên được đánh giá khi hoàn tất thủ tục bảo vệ. Luận văn được đánh giá theo thang điểm 10 như sau:

a- Đặt vấn đề, mục đích nghiên cứu                                 0,5 điểm

b- Tổng quan vấn đề nghiên cứu                                                      1 điểm

                c- Các nhiệm vụ, phương pháp và tổ chức nghiên cứu 1 điểm

                d- Kết quả nghiên cứu và bàn luận                                                   3 điểm

                e- Các kết luận kiến nghị                                                                               0,5 điểm

                f- Hình thức, bố cục và tóm tắt luận văn                                          1 điểm

                g- Báo cáo luận văn                                                                                             1 điểm

                h- Hỏi và trả lời                                                                                               2 điểm

                Điểm cuối cùng của luận văn được làm tròn số đến hàng đơn vị.

CHƯƠNG 6

 CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Bản quy định này áp dụng đối với các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, các cán bộ – giảng viên hướng dẫn khoa học và các sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh từ ngày ban hành.

Điều 14. Mọi điều khoản quy định trước đây trái với bản quy định này đều bị bãi bỏ. Nếu có sự bổ sung, sửa đổi phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

---------------------š&›---------------------

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.